• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese
thông tin từ Vũ Hoàng Minh

Từ khóa: in gian

Tổng cộng tìm thấy 1 tin trong 1 trang

當在多色膠印機上打印時的拉伸問題是使高質量打印變得困難并且導致生產率降低和高故障率的問題.紙張不均匀地拉伸,但通常朝著紙張的末端呈扇形.
Banner
  • Banner
  • sản phẩm
  • Khamicharityfund
  • Về Vũ Hoàng Minh