• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese
Sản phẩm của Vũ Hoàng Minh
STT Sản phẩm Mô tả chung Chi tiết
1 MFCWK-C0003 PCV từ tính, trong, 150μm/Không keo/Giấy kraft, trắng, 145gsm Xem
2 FLWK-F1002 Vải, trắng, 100µm/Keo nước/Giấy kraft, trắng, 170gsm, AMZ® vàng Xem
3 FLWK-C1001 Vải, trắng, 100µm/Keo nước/Giấy kraft, trắng, 170gsm, AMZ® xám Xem
4 FLWK-C1500S Vải satin, trắng, 115µm/Keo dầu/Giấy kraft, trắng, 135gsm, AMZ® xám Xem
5 TYWK-V5003 PET, trắng bóng, 25μm, TC/Keo nóng/Giấy kraft, trắng, 138gsm, FASSON® Xem
6 TYRE-F0029 Giấy ghép nhôm bạc, trắng/Keo nóng/Giấy kraft, vàng, 90gsm Xem
7 BLWK-F1801 Niêm phong dẻo/Keo dầu/Giấy kraft, trắng, 160gsm, AMAZON® vàng  Xem
8 BLWK-Z0585MW Niêm phong dòn/Keo nước/Giấy kraft, trắng, 120gsm Xem
9 BLWK-Z1507R Niêm phong dòn/Keo nước/Giấy kraft, trắng, 120gsm, GLOBE® đỏ  Xem
10 MWFWK-F0001 PVC từ tính, trắng, 150μm/Không keo/Giấy kraft, trắng, 145gsm Xem
11 MFWK-F0802 PCV từ tính, trong, 150μm/Không keo/Giấy kraft, trắng, 145gsm Xem
12 FPWG-C0080 Giấy tráng nhôm, bóng, 80gsm/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 60gsm Xem
Banner
  • Banner
  • sản phẩm
  • Khamicharityfund
  • Về Vũ Hoàng Minh