Sản phẩm của Vũ Hoàng Minh
STT Sản phẩm Mô tả chung Chi tiết
1 PVWWG-F1001 PVC trắng đục, keo nước, đế trắng glassine Xem
2 PTSWK-F1050 PET bạc bóng #50 μm, keo nước, đế trắng dày Xem
3 SYNWG-V0280 PP trắng đục mờ # 75μm, keo nước, đế trắng glassine Xem
4 PPWWG-U0005 PP trắng đục bóng#60gsm, keo nước, đế trắng glassine Xem
5 PEWWG-V0147 Decal PE trắng sữa Xem
6 PEWWG-U0001 Decal PE trắng sữa Xem
7 PECWG-V0146 Decal PE trong Xem
8 PECWG-U0001 Decal PE trong Xem
9 POWWG-V0184 Decal PO trắng sữa Xem
10 POWWK-V0039A Decal PO trắng sữa Xem
11 POWWG-V0047 Decal PO trắng sữa Xem
12 POCWG-V0150 Decal PO trong Xem
  • Banner
  • sản phẩm
  • Khamicharityfund
  • Về Vũ Hoàng Minh