• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese
Sản phẩm của Vũ Hoàng Minh
STT Sản phẩm Mô tả chung Chi tiết
1 PVTWK-C1140S PVC, trong, 40μm/Keo dầu/Giấy kraft, trắng, 140gsm, Khamisticker xám® Xem
2 PVWWK-X1160 PVC, trắng sữa, 80μm/Keo nước/Giấy kraft, trắng, 160gsm, KHAMISTICKER® đỏ Xem
3 PVWWK-C1080S PVC, trắng sữa, 80μm/Keo dầu/Giấy kraft, trắng, 145gsm, KHAMISTICKER@xám Xem
4 PPSWG-F7050 PP, bạc bóng, 50μm, TC/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 70gsm Xem
5 PPSWG-V0148 PP, bạc bóng, 52μm, TC/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 62gsm, FASSON® Xem
6 PPCWG-F7050R PP, trong, 50μm/Keo Removable/Giấy glassine, trắng, 70gsm Xem
7 PPCWG-A9200 PP, trong, 50μm/Keo nóng/Giấy glassine, trắng, 60gsm Xem
8 PPCWG-F7050 PP, trong, 50μm, TC/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 70gsm Xem
9 PPCWG-V0062C PP, trong, 51μm, TC/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 62gsm, FASSON® Xem
10 PPPWG-F7060 PP, trắng ngọc trai, 60μm, TC/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 70gsm Xem
11 PPWWG-V0227 PP, trắng bóng, 50μm, TC/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 62gsm, FASSON®  Xem
12 PPWWG-V0174 PP, trắng ngọc trai, 60μm, TC/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 62gsm, FASSON®  Xem
Banner
  • Banner
  • sản phẩm
  • Khamicharityfund
  • Về Vũ Hoàng Minh