• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese
Sản phẩm của Vũ Hoàng Minh
STT Sản phẩm Mô tả chung Chi tiết
1 MCWG-J1080 Giấy trắng bóng, 80gsm/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 60gsm, OJI® Xem
2 UPWG-C0016 Giấy trắng nhám, 70gsm/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 60gsm Xem
3 UPBG-P0080 Giấy trắng nhám, 80gsm/Keo nước/Giấy glassine, xanh, 60gsm Xem
4 UPBG-C0060 Giấy trắng nhám, 70gsm/Keo nước/Giấy glassine, xanh, 60gsm Xem
5 DTWG-V0072F Giấy cảm nhiệt trực tiếp, 72gsm, NTC, FSC/Keo nóng/Giấy glassine, trắng, 50gsm, FASSON® Xem
6 DTWG-F0050HTC Giấy cảm nhiệt trực tiếp, 70gsm, TC/Keo nóng/Giấy glassine, trắng, 50gsm Xem
7 DTWG-R0065HTC Giấy cảm nhiệt trực tiếp, 70gsm, TC/Keo nóng/Giấy glassine, trắng, 60gsm Xem
8 DTWG-F0062HTC Giấy cảm nhiệt trực tiếp, trắng, 70gsm, TC/Keo nóng/Giấy glassine, trắng, 60gsm Xem
9 CPBG-J1001F Giấy trắng mờ, 80gsm, FSC/Keo nước/Giấy glassine, xanh, 60gsm, OJI® Xem
10 CPYK-R1002 Giấy trắng mờ, 80gsm/Keo nóng/Giấy kraft, vàng, 80gsm, AMZ® vàng Xem
11 CPYK-J1008F Giấy trắng mờ, 80gsm, FSC/Keo nước/Giấy kraft, vàng, 80gsm, OJI® Xem
12 CPYK-F1804 Giấy trắng mờ, 80gsm/Keo nóng/Giấy kraft, vàng, 80gsm, AMAZON® xanh Xem
Banner
  • Banner
  • sản phẩm
  • Khamicharityfund
  • Về Vũ Hoàng Minh