Sản phẩm của Vũ Hoàng Minh
STT Sản phẩm Mô tả chung Chi tiết
1 PTSWK-F1050 PET bạc bóng #50 μm, keo nước, đế trắng dày Xem
2 PTCWK-F1025 PET trong #25μm, keo nước, đế trắng dày Xem
3 PTGWK-F10V2 PET vàng xanh #25μm, keo nước, đế trắng dày Xem
4 PTGWK-F10V3 PET vàng chùa #25μm, keo nước, đế trắng dày Xem
5 PTGWK-F10V4 PET vàng đỏ #25μm, keo nước, đế trắng dày Xem
6 PTSWK-F1025 PET bạc bóng #25μm, keo nước, đế trắng dày Xem
7 PTSWK-F1025M PET bạc bóng mờ #25μm, keo nước, đế trắng dày Xem
8 PTMWG-D0001 PET bạc bóng #50 μm, keo nước, đế trắng glassine Xem
9 PTMWG-V0104 PET bạc bóng mờ #25μm, keo nước, đế trắng dày Xem
10 PTWWK-V0102 Decal PET đục Xem
11 OPTPT-V1081 Màng cán Xem
12 OPTPT-V0111 Màng cán Xem
  • Banner
  • sản phẩm
  • Khamicharityfund
  • Về Vũ Hoàng Minh