Sản phẩm của Vũ Hoàng Minh
STT Sản phẩm Mô tả chung Chi tiết
1 PPWWG-U0005 PP trắng đục bóng#60gsm, keo nước, đế trắng glassine Xem
2 PPWWG-V0227 PP trắng đục bóng#50gsm, keo nước, đế trắng glassine Xem
3 PPWWG-U0002 PP trắng đục bóng#60gsm, keo nước, đế trắng glassine Xem
4 PPWWG-V0174 PP trắng đục bóng#60gsm, keo nước, đế trắng glassine Xem
5 PPWWG-X0060 PP trắng đục bóng#60gsm, keo nước, đế trắng glassine Xem
6 PPCPT-V0237N PP trong #51gsm, keo nước, đế trắng glassine Xem
7 PPCWG-X0050 PP trong #50gsm, keo nước, đế trắng glassine Xem
8 PPCWG-V0062N PP trong #51gsm, keo nước, đế trắng glassine Xem
9 PPCWG-U0001 PP trong #50gsm, keo nước, đế trắng glassine Xem
10 PPCWG-U0003 PP trong #50gsm, keo removable, đế trắng glassine Xem
11 PPSWG-X0050 PP xi bạc bóng #50μm, keo nước, đế trắng glassine Xem
12 PPSWG-V0148 PP xi bạc bóng #52μm, keo nước, đế trắng glassine Xem
  • Banner
  • sản phẩm
  • Khamicharityfund
  • Về Vũ Hoàng Minh