• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese
Sản phẩm của Vũ Hoàng Minh
STT Sản phẩm Mô tả chung Chi tiết
1 PPSWG-F7050 PP, bạc bóng, 50μm, TC/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 70gsm Xem
2 PPSWG-C0070 PP, bạc bóng, 50μm/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 70gsm Xem
3 PPSWG-V0148 PP, bạc bóng, 52μm, TC/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 62gsm, FASSON® Xem
4 PPCWG-C0050R PP, trong, 50μm/Keo Removable/Giấy glassine, trắng, 60gsm Xem
5 PPCWG-A9200 PP, trong, 50μm/Keo nóng/Giấy glassine, trắng, 60gsm Xem
6 PPCWG-F7050 PP, trong, 50μm, TC/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 70gsm Xem
7 PPCWG-C0070 PP, trong, 50μm/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 70gsm Xem
8 PPCWG-V0062C PP, trong, 51μm, TC/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 62gsm, FASSON® Xem
9 PPPWG-A9300 PP, trắng ngọc trai, 60μm/Keo nóng/Giấy glassine, trắng, 60gsm Xem
10 PPPWG-F7060 PP, trắng ngọc trai, 60μm, TC/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 70gsm Xem
11 PPPWG-C0670 PP, trắng ngọc trai, 60μm/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 70gsm Xem
12 PPWWG-V0227 PP, trắng bóng, 50μm, TC/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 62gsm, FASSON®  Xem
Banner
  • Banner
  • sản phẩm
  • Khamicharityfund
  • Về Vũ Hoàng Minh