Sản phẩm của Vũ Hoàng Minh
STT Sản phẩm Mô tả chung Chi tiết
1 PVWWG-F1001 PVC trắng đục, keo nước, đế trắng glassine Xem
2 PVWWG-F1001 PVC trắng đục, keo nước, đế trắng glassine Xem
3 PVWWK-K1080 PVC trắng đục, keo nước, đế trắng dày Xem
4 PVWWK-X1005 PVC trắng đục, keo nước, đế trắng dày Xem
5 PVWWK-F0004 PVC trắng đục, keo nước, đế trắng dày Xem
6 PVWWK-F1004 PVC trắng đục, keo nước, đế trắng dày Xem
7 PVTWK-X1040 PVC trong #40μm, keo nước, đế trắng dày Xem
8 PVTWK-K1060 PVC trong dẻo #60μm, keo nước, đế trắng dày Xem
  • Banner
  • sản phẩm
  • Khamicharityfund
  • Về Vũ Hoàng Minh