Sản phẩm của Vũ Hoàng Minh
STT Sản phẩm Mô tả chung Chi tiết
1 SLWG-Z0050-MBK.S.N Tem chống giả PET 50, keo dầu, đế trắng glassine Xem
2 SLWG-Z0050-BK.VO.N Tem chống giả PET 50, keo dầu, đế trắng glassine Xem
3 SLWG-Z0050-R.VO.N Tem chống giả PET 50, keo dầu, đế trắng glassine Xem
4 SLWG-Z0050-Y.VO.N Tem chống giả PET 50, keo dầu, đế trắng glassine Xem
5 SLWG-Z0050-B.VO.N Tem chống giả PET 50, keo dầu, đế trắng glassine Xem
6 SLWG-Z0025-BK.VO.N Tem chống giả PET 25, keo dầu, đế trắng glassine Xem
7 SLWG-Z0025-R.VO.N Tem chống giả PET 25, keo dầu, đế trắng glassine Xem
8 SLWG-Z0025-Y.VO.N Tem chống giả PET 25, keo dầu, đế trắng glassine Xem
9 SLWG-Z0025-B.VO.N Tem chống giả PET 25, keo dầu, đế trắng glassine Xem
10 SLWG-Z0050-BK.VO.F Tem chống giả PET 50, keo dầu, đế trắng glassine Xem
11 SLWG-Z0050-R.VO.F Tem chống giả PET 50, keo dầu, đế trắng glassine Xem
12 SLWG-Z0050-Y.VO.F Tem chống giả PET 50, keo dầu, đế trắng glassine Xem
  • Banner
  • sản phẩm
  • Khamicharityfund
  • Về Vũ Hoàng Minh