Sản phẩm của Vũ Hoàng Minh
STT Sản phẩm Mô tả chung Chi tiết
1 DTWG-U0008 Giấy cảm nhiệt trực tiếp, keo nước, đế trắng glassine Xem
2 DTWG-U0003 Giấy cảm nhiệt trực tiếp, keo nước, đế trắng glassine Xem
3 DTWG-V0049F Giấy cảm nhiệt trực tiếp, keo nóng, đế trắng glassine Xem
4 DTWG-V0045AF Giấy cảm nhiệt trực tiếp, keo nóng, đế trắng glassine Xem
5 DTWG-V0033F Giấy cảm nhiệt trực tiếp, keo nước, đế trắng glassine Xem
6 DTWG-V0039AF Giấy cảm nhiệt trực tiếp, keo nước, đế trắng glassine Xem
  • Banner
  • sản phẩm
  • Khamicharityfund
  • Về Vũ Hoàng Minh