Sản phẩm của Vũ Hoàng Minh
STT Sản phẩm Mô tả chung Chi tiết
1 UPWG-K0070 Giấy nhám mờ mịn, keo nước, đế trắng glassine Xem
2 UPWG-P0015 Giấy nhám mờ mịn, keo nước, đế trắng glassine Xem
3 UPWG-V0289 Giấy nhám mờ mịn, keo nước, đế trắng glassine Xem
4 UPWG-V7330 Giấy nhám mờ mịn, keo nước, đế trắng glassine Xem
5 UPWG-U0002 Giấy nhám mờ mịn, keo nước, đế trắng glassine Xem
6 UPBG-P0016 Giấy nhám mờ mịn, keo nước, đế xanh glassine Xem
7 UPBG-K0070 Giấy nhám mờ mịn, keo nước, đế xanh glassine Xem
8 UPWK-P0003 Giấy nhám mờ mịn, keo nước, đế trắng dày Xem
9 UPBG-J0070P Giấy nhám mờ mịn, keo nước, đế xanh glassine Xem
  • Banner
  • sản phẩm
  • Khamicharityfund
  • Về Vũ Hoàng Minh