• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese
Sản phẩm của Vũ Hoàng Minh
STT Sản phẩm Mô tả chung Chi tiết
1 PVTWK-C1140S PVC, trong, 40μm/Keo dầu/Giấy kraft, trắng, 140gsm, Khamisticker xám® Xem
2 PVWWK-X1160 PVC, trắng sữa, 80μm/Keo nước/Giấy kraft, trắng, 160gsm, KHAMISTICKER® đỏ Xem
3 PVWWK-C1080S PVC, trắng sữa, 80μm/Keo dầu/Giấy kraft, trắng, 145gsm, KHAMISTICKER@xám Xem
4 PVWWK-F1804 PVC, trắng sữa, 80μm/Keo nước/Giấy kraft, trắng, 145gsm, AMAZON® xanh Xem
5 PVTWK-X1640 PVC, trong, #40μm/Keo nước/Giấy kraft, trắng, 170gsm, AMAZON® xám Xem
6 PVTWK-K1060 PVC, trong dẻo, #60μm/Keo nước/Giấy kraft, trắng, 170gsm, KHAMISTICKER® xám Xem
7 PVWWG-F1801 PVC, trắng sữa, 80μm/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 80gsm, KHAMISTICKER® xám Xem
Banner
  • Banner
  • sản phẩm
  • Khamicharityfund
  • Về Vũ Hoàng Minh