• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese
Sản phẩm của Vũ Hoàng Minh
STT Sản phẩm Mô tả chung Chi tiết
1 PTWWG-C0050S PET, trắng sữa, 50μm/Keo dầu/Giấy glassine, trắng, 80gsm Xem
2 PTMWG-C0050S PET, bạc mờ, 50μm, TC/Keo dầu/Giấy glassine, trắng, 60gsm  Xem
3 PTCWK-F1825 PET, trong, 25μm/Keo nước/Giấy kraft, trắng, 170gsm, AMAZON® đỏ Xem
4 PTSWK-F1825M PET, bạc mờ, 25μm/Keo nước/Giấy kraft, trắng, 170gsm, AMAZON® đỏ Xem
5 PTSWK-F1850 PET, bạc bóng, 50μm/Keo nước/Giấy kraft, trắng, 170gsm, AMAZON® đỏ Xem
6 PTSWK-F1825 PET, bạc bóng, 25μm/Keo nước/Giấy kraft, trắng, 170gsm, AMAZON® đỏ Xem
7 PTGWK-F18V2 PET, vàng nhạt, 25μm/Keo nước/Giấy kraft, trắng, 170gsm, AMAZON® đỏ Xem
8 PTGWK-F18V3 PET, vàng, 25μm/Keo nước/Giấy kraft, trắng, 170gsm, AMAZON® đỏ Xem
9 PTGWK-F18V4 PET, đồng, 25μm/Keo nước/Giấy kraft, trắng, 170gsm, AMAZON® đỏ Xem
Banner
  • Banner
  • sản phẩm
  • Khamicharityfund
  • Về Vũ Hoàng Minh