• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese
Sản phẩm của Vũ Hoàng Minh
STT Sản phẩm Mô tả chung Chi tiết
1 UPWG-C0016 Giấy trắng nhám, 70gsm/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 60gsm Xem
2 UPBG-P0080 Giấy trắng nhám, 80gsm/Keo nước/Giấy glassine, xanh, 60gsm Xem
3 UPBG-C0060 Giấy trắng nhám, 70gsm/Keo nước/Giấy glassine, xanh, 60gsm Xem
4 UPWG-V0289F Giấy trắng nhám, 60gsm, Keo nước/Giấy glassine, trắng, 62gsm, FASSON® Xem
5 UPWG-V7330P Giấy trắng nhám, 60gsm/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 62gsm, FASSON® Xem
6 UPBG-J0070P Giấy trắng nhám, 70gsm/Keo nước/Giấy glassine, xanh, 60gsm Xem
7 UPBG-J1070P Giấy trắng nhám, 70gsm/Keo nước/Giấy glassine, xanh, 60gsm, OJI®  Xem
Banner
  • Banner
  • sản phẩm
  • Khamicharityfund
  • Về Vũ Hoàng Minh