• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese
Sản phẩm của Vũ Hoàng Minh
STT Sản phẩm Mô tả chung Chi tiết
1 DTWG-C0058TC Giấy cảm nhiệt trực tiếp, 80gsm, TC/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 60gsm Xem
2 DTWG-V0045F-N Giấy cảm nhiệt trực tiếp, 69gsm, TC/Keo nóng/Giấy glassine, trắng, 57gsm, FASSON® Xem
3 DTWG-V0033F Giấy cảm nhiệt trực tiếp, 74gsm, TC/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 60gsm, FASSON® Xem
4 DTWG-V0055F Giấy cảm nhiệt trực tiếp, 76gsm, TC/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 57gsm, FASSON® Xem
5 DTWG-V0056F Giấy cảm nhiệt trực tiếp, 76gsm, TC/Keo nóng/Giấy glassine, trắng, 57gsm, FASSON® Xem
Banner
  • Banner
  • sản phẩm
  • Khamicharityfund
  • Về Vũ Hoàng Minh