• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese
Sản phẩm của Vũ Hoàng Minh
STT Sản phẩm Mô tả chung Chi tiết
1 SLWG-Z0025-B.VO.F PET chống giả, xanh dương, 25μm, chuyển toàn phần''VOID OPEN''/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 80gsm Xem
2 SLWG-Z0025-B.VO.N PET chống giả, xanh dương, 25μm, không chuyển"VOID OPEN''/Keo removable/Giấy glassine, trắng, 80gsm Xem
3 SLWG-Z0025-R.VO.F PET chống giả, đỏ, 25μm, chuyển toàn phần ''VOID OPEN''/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 80gsm Xem
4 SLWG-Z0025-R.VO.N PET chống giả, đỏ, 25μm, không chuyển ''VOID OPEN''/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 80gsm Xem
5 SLWG-Z0025-W.HC.B PET chống giả, trắng, 25μm, chuyển nền ''HONEYCOMB''/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 80gsm Xem
6 SLWG-Z0025-Y.VO.F PET chống giả, vàng, 25μm, chuyển toàn phần ''VOID OPEN''/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 80gsm Xem
7 SLWG-Z0025-Y.VO.N PET chống giả, vàng, 25μm, không chuyển ''VOID OPEN''/Keo removable/Giấy glassine, trắng, 80gsm Xem
8 SLWG-Z0050-B.VO.F PET chống giả, xanh dương, 50μm, chuyển toàn phần ''VOID OPEN''/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 80gsm Xem
9 SLWG-Z0050-BK.VO.F PET chống giả, đen, 50μm, chuyển toàn phần ''VOID OPEN''/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 80gsm Xem
10 SLWG-Z0050-BK.VO.N PET chống giả, đen, 50μm, không chuyển ''VOID OPEN''/Keo removable/Giấy glassine, trắng, 80gsm Xem
11 SLWG-Z0050-MS.V.P PET chống giả, bạc mờ, 50μm, chuyển bán phần ''VOID''/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 80gsm Xem
12 SLWG-Z0050-MS.V.B PET chống giả, bạc mờ, 50μm, chuyển nền ''VOID''/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 80gsm Xem
Banner
  • Banner
  • sản phẩm
  • Khamicharityfund
  • Về Vũ Hoàng Minh