• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese
Sản phẩm của Vũ Hoàng Minh
STT Sản phẩm Mô tả chung Chi tiết
1 LPWG-P0813P Giấy màu dạ quang, hồng, 80gsm/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 60gsm Xem
2 LPWG-P0812O Giấy màu dạ quang, cam, 80gsm/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 60gsm Xem
3 LPWG-P0811Y Giấy màu dạ quang, vàng, 80gsm/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 60gsm Xem
4 LPWG-P0810G Giấy màu dạ quang, xanh chuối, 80gsm/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 60gsm Xem
5 LPWG-P0809R Giấy màu dạ quang, đỏ, 80gsm/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 60gsm Xem
6 LPYK-F1809A Giấy màu dạ quang, đỏ, 80gsm/Keo nước/Giấy kraft, vàng, 80gsm, AMAZON® xanh Xem
7 LPYK-F1810A Giấy màu dạ quang, vàng, 80gsm/Keo nước/Giấy kraft, vàng, 80gsm, AMAZON® xanh Xem
8 LPYK-F1811A Giấy màu dạ quang, xanh chuối, 80gsm/Keo nước/Giấy kraft, vàng, 80gsm, AMAZON® xanh Xem
9 LPYK-F1812A Giấy màu dạ quang, cam, 80gsm/Keo nước/Giấy kraft, vàng, 80gsm, AMAZON® xanh Xem
Banner
  • Banner
  • sản phẩm
  • Khamicharityfund
  • Về Vũ Hoàng Minh