Sản phẩm của Vũ Hoàng Minh
STT Sản phẩm Mô tả chung Chi tiết
1 CPWG-K0054 Giấy trắng mờ, keo nước, đế trắng glassine Xem
2 CPCP-F0160 Giấy trắng mờ, keo nước, đế CP trắng Xem
3 CPYK-F1004 Giấy trắng mờ, keo nóng, đế vàng dày Xem
4 CPYK-D1006 Giấy trắng mờ, keo nóng, đế vàng dày Xem
5 CPYK-F1080 Giấy trắng mờ, keo nóng, đế vàng dày Xem
6 CPYK-K0080 Giấy trắng mờ, keo nước, đế vàng dày Xem
7 CPYK-P0032 Giấy trắng mờ, keo nước, đế vàng dày Xem
8 CPWK-J0005 Giấy trắng mờ, keo nước, đế trắng dày Xem
9 CPWK-J1005 Giấy trắng mờ, keo nước, đế trắng dày Xem
10 CPWK-V7335 Giấy trắng mờ, keo nước, đế trắng dày Xem
11 CPWK-K1007 Giấy trắng mờ, keo nước, đế trắng dày Xem
12 CPWK-V0383F Giấy trắng mờ, keo nóng, đế trắng dày Xem
  • Banner
  • sản phẩm
  • Khamicharityfund
  • Về Vũ Hoàng Minh