• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese
Sản phẩm của Vũ Hoàng Minh
STT Sản phẩm Mô tả chung Chi tiết
1 SYNWK-F1840 PP trắng đục mờ # 54μm, keo nước, đế kraff trắng, AMAZON® xám Xem
2 SYNWK-C0120R Màng tổng hợp, trắng mờ, 75μm/Keo Removable/Giấy kraft, trắng, 120gsm  Xem
3 SYNWG-C0675 Màng tổng hợp, trắng mờ, 75μm/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 60gsm Xem
4 SYNWG-V0153 Màng tổng hợp, trắng mờ, 75μm, UL/Keo nuớc/Giấy glassine, trắng, 60gsm, FASSON® Xem
5 SYNWG-V0280 Màng tổng hợp, trắng mờ, 75μm, TC/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 57gsm  Xem
6 SYNWG-C0080 Màng tổng hợp, trắng mờ, 75μm/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 80gsm Xem
7 SYNWG-E0075(COLD) Màng tổng hợp, trắng mờ, 75μm/Keo lạnh/Giấy glassine, trắng, 60gsm  Xem
8 SYNWG-V0277 Màng tổng hợp, trắng mờ, 75μm, TC/Keo nóng/Giấy glassine, trắng, 57gsm, FASSON® Xem
9 SYNWG-V0278 Màng tổng hợp, trắng mờ, 75μm, TC/Keo nóng/Giấy glassine, trắng, 57gsm, FASSON® Xem
10 SYNWG-V7022 Màng tổng hợp, trắng mờ, 78μm, TC/Keo lạnh/Giấy glassine, trắng, 60gsm, FASSON® Xem
11 SYNWG-F0070 Màng tổng hợp, trắng mờ, 75μm/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 70gsm  Xem
Banner
  • Banner
  • sản phẩm
  • Khamicharityfund
  • Về Vũ Hoàng Minh