Sản phẩm của Vũ Hoàng Minh
STT Sản phẩm Mô tả chung Chi tiết
1 SYNWG-V0280 PP trắng đục mờ # 75μm, keo nước, đế trắng glassine Xem
2 SYNWK-F1140 PP trắng đục mờ # 54μm, keo nước, đế trắng dày Xem
3 SYNWK-X1060SM PP trắng đục mờ # 60μm, keo nước, đế trắng dày Xem
4 SYNWG-X0075 PP trắng đục mờ # 75μm, keo nước, đế trắng glassine Xem
5 SYNWG-V0153 PP trắng đục mờ # 75μm, keo nước, đế trắng glassine Xem
6 SYNWG-U0004 Nhựa tổng hợp, keo nước, đế trắng glassine Xem
7 SYNWG-U0005 Nhựa tổng hợp, keo nóng, đế trắng glassine Xem
  • Banner
  • sản phẩm
  • Khamicharityfund
  • Về Vũ Hoàng Minh