• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese
Sản phẩm của Vũ Hoàng Minh
STT Sản phẩm Mô tả chung Chi tiết
1 PPCWG-V0062C PP, trong, 51μm, TC/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 62gsm, FASSON® Xem
2 PPPWG-F7060 PP, trắng ngọc trai, 60μm, TC/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 70gsm Xem
3 PPWWG-V0227 PP, trắng bóng, 50μm, TC/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 62gsm, FASSON®  Xem
4 PPWWG-V0174 PP, trắng ngọc trai, 60μm, TC/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 62gsm, FASSON®  Xem
5 SYNWK-F1840 PP trắng đục mờ # 54μm, keo nước, đế kraff trắng, AMAZON® xám Xem
6 SYNWK-E0175 Màng tổng hợp, trắng mờ, 75μm/Keo nóng/Giấy kraft, trắng, 175gsm Xem
7 SYNWG-C0080 Màng tổng hợp, trắng mờ, 75μm/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 80gsm Xem
8 SYNWG-F0070 Màng tổng hợp, trắng mờ, 75μm/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 70gsm  Xem
9 SYNWG-C0675 Màng tổng hợp, trắng mờ, 75μm/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 60gsm Xem
10 PVWWK-F1804 PVC, trắng sữa, 80μm/Keo nước/Giấy kraft, trắng, 145gsm, AMAZON® xanh Xem
11 SYNWG-V0153 Màng tổng hợp, trắng mờ, 75μm, UL/Keo nuớc/Giấy glassine, trắng, 60gsm, FASSON® Xem
12 SYNWG-E0075(COLD) Màng tổng hợp, trắng mờ, 75μm/Keo lạnh/Giấy glassine, trắng, 60gsm  Xem
Banner
  • Banner
  • sản phẩm
  • Khamicharityfund
  • Về Vũ Hoàng Minh